szukaj

Regulamin

Regulamin - Ogólne warunki umowy

Regulamin świadczenia usług przez Internetowy Rejestr Firm


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług przez IRF24, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań, zwaną w dalszej części regulaminu IRF.

2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający IRF świadczenie usług opublikowania na stronie internetowej (Serwis Internetowy) ogłoszenia o treści podanej przez Zamawiającego (Reklamy) na podstawie Zlecenia dostarczonego przez Zamawiającego.

II. Obowiązki IRF

1. Usługa Serwis Internetowy to usługa polegająca na utrzymaniu przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny uzgodniony z Zamawiającym - w przypadku form Reklamy zakładających inny czas publikacji) ogłoszenia Zamawiającego w części serwisu IRF zwanego dalej www.irf24.pl

2. Termin publikacji Reklamy w Serwisie Internetowym wynosi 7 dni od daty podpisania Umowy, ale nie później niż 3 dni od dostarczenia IPI przez Zamawiającego materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy.


III. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

a. współpracy z IRF w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,

b. terminowego dostarczenia Reklamy lub materiałów potrzebnych do jej wykonania,

c. do informowania IRF o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,

d. zapłaty IRF wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.


IV. Płatności

1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia IRF zostanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w fakturze zaliczkowej wystawionej przez IRF.

2. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie IRF może od Umowy odstąpić.

3. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia po publikacji zamówionej Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu.

4. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego więcej niż jednej Reklamy i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna IRF z danego tytułu, IRF może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.

5. W przypadku nieuregulowania wymaganej należności za Reklamę w Serwisie Internetowym, IRF może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.

6. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego IRF.

7. W razie nieterminowej spłaty IFR może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie IRF poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy (w wysokości 11% wartości Umowy).


V Treść i forma Reklamy.

1. Zamawiający dostarczy IRF materiały niezbędne do wykonania Reklamy wciągu 14 dni od daty podpisania Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie.

2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w ww. terminie uprawnia IRF do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku IRF nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.

3. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy graficznej do akceptacji poprzez stosowną adnotację w Umowie i dostarczy w terminie materiały, IRF przekaże Zamawiającemu taki projekt Reklamy graficznej celem akceptacji.

4. W przypadku określonym w punkcie poprzedzającym brak uwag ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych będzie oznaczał akceptację projektu.

5. IRF nie gwarantuje umieszczenia Reklamy w konkretnym miejscu Produktu i/lub Internetu sugerowanym przez Zamawiającego. IRF zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania Reklam.

6. IRF może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i/lub Internetu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. IRF może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Reklamy.

7. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych IRF ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.


V Prawa autorskie.

1. W przypadku opracowania Reklam przez IRF, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia IRF wynikającego z Umowy i opatrzeniu Reklamy dopiskiem: "Przygotowane przez IRF ".

2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez IRF, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Reklamy i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. Zamawiający udziela IRF nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Reklamy przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Reklamy lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła Reklamy.


VI Odpowiedzialność IRF

1. IPI ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy oraz pominięcia w Reklamach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Reklamy lub dostarczonego wzoru Reklamy. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność IRF będzie proporcjonalna do obniżenia wartości Reklamy z tego tytułu.

2. Zamawiający ma prawo zgłosić IRF reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji Reklamy w Serwisie Internetowym.

3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza IRF związana z Umową ograniczona jest do wartości danej Reklamy określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną Reklamę.

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że IRF może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. IRF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.

5. IRF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania Reklamy.


VII Odpowiedzialność Zamawiającego.

1. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych), związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec IRF roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.


VIII Odstąpienie od Umowy.

1. IRF, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją Reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.

2. IRF, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty Jej podpisania będzie uprawniony do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 20% wartości Umowy. Natomiast w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy po upływie wyżej określonego terminu, a przed upływem 30 dni od daty podpisania Umowy, IRF będzie uprawniony do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 70% kwoty wartości Umowy. W obu powyższych przypadkach wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ww. odszkodowania.

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 30 dni od podpisania Umowy nie powoduje jej rozwiązania.

4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym.


IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.

2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy.

3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).

4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez IRF w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. IRF zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.

5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby IRF.

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
×

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że firma IRF24 NIGDY nie prowadziła i NIE BĘDZIE
prowadzić postępowań windykacyjnych wobec swoich klientów. Działania prowadzone przez nieuczciwą konkurencję, doprowadziły do sytuacji gdzie chcemy ostrzec Państwa przed naciągaczami i wyłudzaczami.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że JEDYNYM właścicielem portalu IRF24.pl
jest firma IRF24, a nasz nr NIP to 777 287 76 17.

Miłego dnia :)